Informacja ws. przetwarzania danych osobowych kuracjuszy Związku Rzemiosła Polskiego – Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w  Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej  „RODO”, informujemy jak dalej.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-246), przy ul. Miodowej 14, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103276, NIP: 5260251368.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 22 5044222 i adresem e-mail: odo@zrp.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe osoby niepełnoletniej będą przetwarzane w celu:

3.1. Udzielania świadczeń zdrowotnych dla przywrócenia lub poprawy stanu zdrowia oraz działań medycznych wynikających z procesu rehabilitacji uzdrowiskowej lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania na podstawie art. 9 ust.2 lit h. RODO w związku z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta o Rzecznika Praw Pacjentów, ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami;

3.2. Wykonywania monitoringu wizualnego w związku z zapisem art. 6 ust 1 lit f. RODO, w celu ochrony zapewnienia  bezpieczeństwa i wykrywania zachowań mogących spowodować na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego „PIAST” straty materialnej lub narażających Sanatorium na inne straty. Monitoring wizyjny obejmuje ogólno dostępne pomieszczenia wewnętrzne i teren Sanatorium przy ulicy  Kulczyńskiego 5 w Iwoniczu-Zdroju i jest wykonywany zgodnie z regulaminem monitoringu wizyjnego, umieszczonym na tablicy informacyjnej w holu Sanatorium;

3.3.  Umożliwienia wykonania celu wskazanego w treści wyraźnie udzielonej zgody, w związku z treścią art. 9 ust. 2 lit a. RODO, przy czym nie udzielenie zgody na podanie danych może skutkować niemożnością realizacji świadczeń zdrowotnych z powodu braku niezbędnej   dokumentacji medycznej.

  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  2. W związku z działalnością Sanatorium PIAST i realizacją świadczeń medycznych, dane osobowe mogą być przekazywane do:

5.1. Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

5.3. Osobom upoważnionym przez kuracjusza do odbioru dokumentacji medycznej i innym upoważnionym podmiotom realizującym świadczenia zdrowotne, w przypadkach w których dane osobowe są niezbędne dla zachowania ciągłości świadczeń zdrowotnych;

5.4. Podmiotom obsługujących Sanatorium w zakresie dostarczania systemów informacyjnych i usług IT oraz  usług prawnych, a także innym upoważnionym podmiotom, w związku z art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;

6. W związku z art. 29 ust 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji medycznej powstałej w przypadku zgonu pacjenta wskutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przechowywanej przez 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu oraz dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, przechowywanej przez 22 lata.

Dane osobowe pozyskane w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego będą przechowywane najdłużej przez 30 dni od dnia pozyskania. W przypadkach, w których nagranie obrazu stanowiłoby dowód w postępowaniu lub w przypadkach powzięcia wiadomości, iż nagranie może stanowić dowód w postępowaniu, dane będą przechowywane do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych przez Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. W przypadku stwierdzenia, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe osoby niepełnoletniej są przetwarzane niezgodnie z regulacjami RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szersza informacja dotycząca zasad ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.piastiwonicz.pl/polityka-bezpieczenstwa oraz na stronie www.zrp.pl w zakładce O Nas – Ochrona danych osobowych