Deklaracja dostępności S.U. Piast Iwonicz Zdrój

 

S.U. Piast zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej S.U. Piast Iwonicz Zdrój.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-05

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Niektóre elementy posiadają niski kontrast
 • Wirtualny spacer" jest niedostępny
 • Tekst i Liczby są wyrównane do środka

 

Wyłączenia

 • Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku nie są dostępne

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-04

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kukulska.
 • E-mail: sekretarat@piastiwonicz.pl
 • Telefon: 13 43 508 - 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sanatorium S.U. Piast
 • Adres: SANATORIUM UZDROWISKOWE PIAST ul. Kulczyńskiego 5 38-440 Iwonicz Zdrój
 • E-mail: dyrektor@piastiwonicz.pl
 • Telefon: 13 43 507 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis wejścia do budynku

Dojazd do budynku Sanatorium Uzdrowiskowego „PIAST” w Iwoniczu – Zdroju
znajduje się od ul. Kulczyńskiego . Przed wejściem głównym do budynku są
dostępne 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, Sanatorium posiada
miejsca postojowe. Budynek Sanatorium zlokalizowany jest na 6 poziomach
połączonych ze sobą schodami, kotłownia, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze
zlokalizowane są poniżej poziomu 0 z oddzielnym wejściem dla personelu z poziomu
drogi dojazdowej.

Do budynku prowadzą wejścia:

- wejście główne od ul. Kulczyńskiego. Do wejścia prowadzą 3 stopniowe schody.
Obok schodów znajduje się podjazd przystosowany dla wózków oraz automatyczne
rozwieralne drzwi z napędem mechanicznym,
- wejście boczne od ul. Naftowej. Do wejścia prowadzą schody o szerokich
biegach, przy schodach po jednej stronie poręcz wzdłuż schodów
- wejście do pionu żywienia, kotłowni, pomieszczeń gospodarczych na poziomie 0.
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób poruszających się na wózku
inwalidzkim w holu znajduje się winda osobowa spełniająca wymogi dla osób ze
specjalnymi potrzebami, łącząca wszystkie poziomy budynku, oprócz kotłowni i
kuchni zlokalizowanej poniżej poziomu 0 oraz druga winda wyłącznie do użytku
gospodarczego.
Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo
osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz
posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa
asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych
W Sanatorium zamontowany jest system monitoringu – kontrolowane są wejścia i
wyjścia osób z zewnątrz.

Opis dostępności do pomieszczeń Sanatorium

W budynku nie ma zamontowanych pętli indukcyjnych (w przygotowaniu) .
Zamontowano system nagłaśniający – radiowęzeł na potrzeby przekazywania
informacji głosowych. Recepcja znajduje się na poziomie wejścia głównego – poziom
2, a w niej pracownik, za pośrednictwem którego można przywołać pracownika
administracji, skorzystać z kontaktu fax-telefon.

Ogólnodostępne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się:

- po lewej stronie recepcji, na poziomach 0,3,5 oraz na terenie własnego Zakładu
Rehabilitacji/Przyrodoleczniczego (ZPL)
Budynek posiada szerokie korytarze i klatki schodowe, schody wyposażone są w
poręcz i balustradę, w ZPL zamontowana jest platforma na potrzeby osób z
niepełnosprawnością, przy Recepcji dostępny wózek inwalidzki, 13 pokoi
dostosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w tym w pokoju
100 i 101 na poziomie 1 – kierując się na wprost oraz na lewo od windy lub na lewo
wchodząc, a na prawo schodząc schodami na wyposażeniu po jednym łóżku
szpitalnym.

W budynku oraz ZPL wszystkie pomieszczenia zabiegowe oraz ogólnodostępne ( z
wyłączeniem pomieszczeń administracyjnych), w tym węzły higieniczno-sanitarne,
stosownie oznaczone na poziomie 3 i 5- kierując się w prawo od windy, w lewo od
pokoi łóżkowych, na poziomie 1 pokoje wraz z węzłem higieniczno-sanitarnym,
wejścia i wyjścia, winda z systemem głośnomówiącym są oznaczone w alfabecie
Braille’a, oznaczenia numerów pokoi oraz częściowo w budynku i ZPL, wyjścia i
wejścia kontrastowe oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i
słabowidzących, na poziomie 3 znajduje się 10 pokoi z dzwonkiem świetlnym dla
osób z dysfunkcją słuchu, dzwonek świetlny zamontowany jest także w toalecie
ogólnodostępnej przy Recepcji. W pokojach łóżkowych oraz węzłach higieniczno –
sanitarnych znajduje się instalacja alarmowo-przywoławcza – sygnał odbierany jest w
Recepcji. W budynku znajduje się wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia
awaryjnego.

W ZPL przebywają pracownicy w czasie udzielania zabiegów, a także w recepcji,
natomiast punkcie pielęgniarskim całodobowo, którzy w ramach swoich obowiązków
służbowych reagują na wszystkie prośby związane z niedogodnościami
architektonicznymi płynące ze strony osób z niepełnosprawnościami, wskazują
kierunki dojścia, ewakuacji
Na wyposażeniu ZPL znajduje się podnośnik jezdny transportowy z nosidłem do
wanien.
Jadalnia i ZPL znajduje się na poziomie 0 kierując się na holu w prawo od windy lub
ZPL w prawo z holu od zakończenia schodów, na wprost schodów na końcu holu
Jadalnia.
Gabinet lekarski, punkt pielęgniarski, gabinet zabiegowy, biuro Administracji,
księgowości i biuro Dyrektora znajdują się na poziomie 2 kierując się na lewo wzdłuż
korytarza za Recepcją, drugi gabinet lekarski zlokalizowany jest na poziomie 1
kierując się w prawo od windy lub schodów wchodząc lub na lewo schodząc ze
schodów.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego w przypadku
nieobecności w pracy osob, która ukończyła kurs języka migowego.